Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh (EZÚS RDV) pôsobiace na Slovensku a v Maďarsku pozostáva zo samospráv vykonávajúcich svoju činnosť na základe vnútroštátneho práva daného členského štátu. Jedná sa o nezávislú neziskovú organizáciu s právnou subjektivitou. Založenie EZÚS RDV inicioval na základe povolenia zastupiteľstva župy Komárom-Ostrihom jeho predseda v roku 2010Pôvodná predstava bola zameraná na integrovaný rozvoj slovensko-maďarského úseku Dunaja s geograficky definovateľnou funkciou v rámci Dunajskej stratégie. Na základe toho bola o spoluprácu požiadaná Župa Győr-Moson-Sopron  v Maďarsku a Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj v zastúpení Slovenska.

V záujme založenia EZÚS RDV sa uskutočnilo 30. augusta 2010 prvé zasadnutie v meste Tata, za účasti predsedov štyroch krajov. Počas prípravného procesu napokon Nitriansky kraj odstúpil, memorandum o založení EZÚS bolo teda 10. júna 2011 podpísané predsedami Trnavského samosprávneho kraja, Župy Győr-Moson-Sopron a Župy Komárom-Ostrihom, ktorá bola iniciátorom daného procesu. Proces zakladania EZÚS bol napokon ukončený v roku 2011 jeho zapísaním do registra Súdom hlavného mesta, pričom platnosť zoskupenie nadobudlo 10. decembra. Oznámenie o založení EZÚS bolo publikované v Úradnom vestníku Európskej únie 5. mája 2012. Reálne pôsobenie organizácie začalo 1. januára 2012 so sídlom v Tatabányi. V roku 2015 prijalo dvoch nových členov: k Zoskupeniu sa pripojili Bratislavský samosprávny kraj zo Slovenska a Peštianska župa z Maďarska.

Hlavným cieľom EZÚS RDV je, aby bola v rámci jeho členov posilnená hospodárska, sociálna a územná kohézia, rozvíjaná cezhraničná regionálna spolupráca na území jeho pôsobenia v rámci rôznych rozvojových osí a vytvorenie trvalej inštitucionálnej štruktúry pokrývajúcej celý slovensko-maďarský úsek Dunaja. V rámci cezhraničnej spolupráce a rozvoja sa zameriava najmä na dopravnú infraštruktúru, energetické systémy, informačné technológie, strojársky priemysel, cestovný ruch, vzdelávanie, kultúru a náboženstvo, šport a mládež, projektový manažment spoločných projektov, rozvoj Dunaja a jeho prítokov, logistiku, podporu malých a stredných podnikov, ochranu životného prostredia a poľnohospodárstvo či zdravotníctvo.

V záujme dosiahnutia svojich cieľov EZÚS RDV realizuje kooperačné programy alebo ich jednotlivé časti prostredníctvom Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu či iných úniových mechanizmov financovania dosiahnuteľných zo strany Zoskupenia – so spolufinancovaním dopĺňajúcim finančné príspevky členských štátov či bez neho, realizáciou úniových programov a projektov vznikajúcich v rámci územnej spolupráce.

 

Letöltés (PDF, 948KB)