Privítanie

Privítanie

Vážený čitateľ!

Srdečne Vás vítam ako predseda EZÚS Rába-Dunaj-Váh. Prosím, dovoľte mi, aby som Vám v krátkosti predstavil, čím sa zaoberáme!

Zoskupenie založené v roku 2011 je nezávislou neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou. Združenie sídliace v Tatabányi v súčasnosti pozostáva z piatich členov: zakladajúci Trnavský kraj, Župa Győr-Moson-Sopron, Župa Komárom-Ostrihom a kraje, ktoré sa pripojili v roku 2015 – Bratislavský kraj spolu s Peštianskou župou. Príležitosť na pristúpenie nového člena tu stále je, v prípade ak spĺňa právne podmienky, príjme náš Dohovor a Stanovy a zaviaže sa k spolupráci v oblasti realizácie cieľov Zoskupenia.

Naším cieľom je podpora cezhraničnej spolupráce v záujme posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej kohézie medzi našimi členmi – prostredníctvom kooperačných projektov a programov. V priebehu plnenia svojich úloh, dodržiavaním právnych predpisov, môžeme realizovať bez ohrozovania svojich cieľov aj hospodárske aktivity zamerané na konkurencieschopnosť územia, či založiť a prevádzkovať inštitúcie potrebné k realizácii určitých úloh.

Prečo je toto všetko dôležité? Naše národy nažívali dlho spolu, neskôr po svojom boku. Znova sa nám otvára príležitosť spolupracovať, pričom právny rámec spolupráce poskytuje európske zoskupenie územnej spolupráce. EZÚS Rába-Dunaj-Váh však nie je pre Maďarsko a Slovensko len príležitosťou, ale aj zodpovednosťou. Je prostriedkom realizácie spoločných rozvojových koncepcií a zvýšenia životnej úrovne obyvateľstva na oboch stranách Dunaja.

György Popovics, predseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh