Kolobeh cirkulárnej ekonomiky (Circle of Circular economy)

Kolobeh cirkulárnej ekonomiky (Circle of Circular economy)

EZÚS Rába – Dunaj – Váh, Regionálna rozvojová agentúra Komárno a Inštitút cirkulárnej ekonomiky sú tri organizácie, ktoré sa spojili v spoločnom vzdelávacom projekte s názvom „Circle of Circular economy(Circular economy, kód: SKHU/1601/4.1/290), podporený Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Cieľom tohto projektu je predstaviť podstatu cirkulárnej ekonomiky (obehového hospodárstva) v školách na Slovensku a v Maďarsku.

Od priemyselnej revolúcie sa ekonomiky rozvíjali podľa rastového modelu „vyťaž – vyrob – spotrebuj – zneškodni“. Ide o lineárny model, ktorý je založený na predpoklade, že prírodné zdroje sú bohaté, dostupné, ľahko vyťažiteľné a ich zneškodnenie je lacné. Dnes už vieme, že situácia sa za posledné roky výrazne zmenila, že to už nie je pravda a niečo sa musí zmeniť.

Cirkulárna ekonomika (obehové hospodárstvo) a jej podstata sú založené na princípe, v rámci ktorého sú všetky produktové a materiálové toky zapojené do svojho cyklu tak, že po použití sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby. To znamená, že odpad, ako taký už nebude viac existovať.

Systémy obehového hospodárstva udržiavajú pridanú hodnotu vo výrobkoch čo najdlhšie. Udržiavajú zdroje v hospodárstve aj potom, ako výrobok dosiahol koniec svojej životnosti a to tak, že ich možno znovu a znovu produktívne využiť, čím sa tvorí ďalšia hodnota.

Vďaka tomuto cirkulárna ekonomika napomôže udržateľnému rozvoju našej planéty, energetickej a surovinovej nezávislosti a globálnej konkurencieschopnosti.

Projekt má za úlohu priniesť tieto princípy do škôl, oboznámiť s nimi nastupujúce generácie a ukázať im ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote.

Osvetové aktivity budú zahŕňať prednášky, workshopy, prípadne seminár na témy: Odpadové hospodárstvo – Odpad zdrojom, Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – Kompostovanie, Obnoviteľné zdroje energie, Vodné hospodárstvo, Doprava, Odevný priemysel, Zelené budovy – Trvalo udržateľné stavby.

Cieľom je ukázať túto systémovú zmenu žiakom nie len v teoretickej forme, ale zaviesť čo najviac princípov cirkulárnej ekonomiky do praxe a každodenného života školy a jej žiakov a učiteľov. Zásadným a viditeľným krokom bude znižovanie zmesového komunálneho odpadu zavedením triedeného zberu a kompostovania na škole.

Praktickou stránkou projektu je zavedenie separovaného zberu odpadu a kompostovania v školách. Inštitúcie budú v závislosti od svojich požiadaviek a možností disponovať technológiami na kompostovanie a oddeleným miestom určeným na triedenie odpadu.

Projekt zároveň zahŕňa spoluprácu študentov zo Slovenskej republiky a Maďarska. Výsledkom budú tzv. ‘Cirkulárne školy’.

Súčasťou projektu budú tematické podujatia, ktorých sa vždy zúčastní akčná skupina žiakov zo slovenskej školy a akčná skupina žiakov z maďarskej školy za účelom výmeny názorov a skúseností. Žiaci budú vyberaní na základe záujmu o problematiku. Program podujatia sa prispôsobí aktuálnej situácii. Bude sa jednať napríklad o: Zónu bez peňazí/Bazár, Exkurziu (spaľovňa, kompostáreň, zberný dvor, čistiareň odpadových vôd, fotovoltaická elektráreň), Analýzu odpadov, Hry – výrobky z odpadov, kresba posteru.

Praktickú stránku projektu predstavuje zavedenie triedeného zberu a kompostovania na škole, ako aj ďalšie riešenia, ktoré vyplynú priamo počas priebehu projektu od samotných žiakov (spôsob dopravy do školy, spôsob balenia desiaty, spôsob obliekania, nakupovania a.i.).

Do projektu bude zapojených minimálne 40 stredných (prípadne základných) škôl. Z toho 20 na Slovensku (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky kraj) a 20 v Maďarsku (župa Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest).

 

Vedúci partner: Regionálna rozvojová agentúra Komárno

Celkový rozpočet: 471 250 €

z toho zdroje ERDF: 400 562,49 €

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Ing. Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

E-mail: director@rdvegtc.eu

Mobilné číslo: 00421 905 335074

Web: www.rdvegtc.eu

Obsah tejto strany nemusí nutne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie. Podrobné informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Maďarská republika – Slovenská republika dostupné na webovej stránke www.skhu.eu.