A Rába-Duna-Vág ETT 2017. évi működési és fejlesztési támogatása

A Rába-Duna-Vág ETT 2017. évi működési és fejlesztési támogatása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), az Európai Parlament és a Tanács az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló 1302/2013/EU rendelete (a továbbiakban: rendelet), az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény, az európai területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet, a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2015 (VII.15.) KKM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2017. évi támogatására.

A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő európai területi társulások (továbbiakban: ETT) a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz, továbbá fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához és megvalósításához állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága és fejlődésük a támogatásuk révén biztosított legyen.

  1. július 15. és 2018. május 31. közötti időszakban 9 millió Ft támogatást nyújt a Külgazdasági- és Külügyminisztérium az RDV ETT 2018. évi működésére és fejlesztésére.

A pályázat értékelésének eredményeként, illetve a megítélt támogatás indoklásakor megemlítésre került, hogy az ETT kiemelkedő szakmai aktivitása és fejlődési íve, az elnyert pályázatok száma, és nagy területi lefedettsége miatt kiemelt támogatásban részesül.

 

További információért kérjük, forduljon:

Vasi Emma, igazgató RDV ETT

E-mail: director@rdvegtc.eu

Mobil: 00421 905 335074

Web: www.rdvegtc.eu

 

A projekt a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával, a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás szervezésében valósul meg.