Malé projekty pre žiadateľov

Malé projekty pre žiadateľov

Cieľom projektu „Malé projekty pre žiadateľov” je, aby EZÚS RDV ako manažérska organizácia mohla vzápätí po uzavretí zmluvy s Riadiacim Orgánom spustiť prevádzku Fondu malých projektov a ohlásiť výzvy ešte v roku 2018.

K zhotoveniu realizačnej dokumentácie pre žiadateľov malých projektov, k realizácii školení a splneniu akreditačných podmienok potrebných k spusteniu Fondu malých projektov využijeme odbornú pomoc:

 1. Výzva na predkladanie návrhov malých projektov
 2. Projektová príručka zahŕňa:
 1. Hodnotiace tabuľky: administratívne hodnotiace tabuľky, hodnotiace tabuľky oprávnenosti a kvality
 2. Schéma žiadosti a šablóna prílohy, ak je aplikovateľná
 3. Schéma zmluvy o poskytnutí dotácie
 4. Schéma zmluvy o partnerstve
 5. Sprievodca viditeľnosťou pre malé projekty (v súlade so Sprievodcom viditeľnosti Programu)
 6. Príručka oprávnenosti výdavkov pre malé projekty (v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov Programu) s povinným zavedením možností zjednodušených nákladov pre žiadateľov malých projektov
 7. Manuál implementácie malého projektu pre žiadateľov so všetkými relevantnými predlohami (správa žiadateľa, projektová správa, žiadosť o úhradu, žiadosť o úpravu, doplňujúca správa, atď.) opisujúcimi procesy a mechanizmy vedúce k úspešnej implementácii malých projektov zameraných na nasledovné témy:
 1. Školenie pracovníkov EZÚS RDV, ktorí sa budú podieľať na realizácii Fondu malých projektov počnúc začiatkom roka 2018.
 2. Osobitné pravidlá týkajúce sa aspektov kontrolnej funkcie prvého stupňa (First Level Control)
 3. Podpora akreditácie na prevádzkovanie Fondu malých projektov vypracovaním Organizačnej a prevádzkovej príručky

V záujme úspešnej a bezproblémovej realizácie projektu Ministerstvo zahraničného hospodárstva a zahraničných vecí Maďarska poskytlo podporu vo výške 7.937.500 HUF.

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

E-mail: director@rdvegtc.eu

Mobilné číslo: +421 905 335 074

Web: www.rdvegtc.eu

 

Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva zahraničného hospodárstva a zahraničných vecí Maďarska, organizovaný Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába–Dunaj-Váh.