TAPE: Food Industry

29. januára 2021

Hlavný cieľ Food Industry (kód: SKHU/1701/3.1/110)  – teritoriálneho akčného plánu v oblasti podpory zamestnanosti (TAPE) – spočíva v podpore udržateľného a kvalitného zamestnávania, ako aj v posilňovaní mobility zamestnancov v potravinárskom odvetví pohraničného regiónu. Akčný plán je realizovaný prostredníctvom podpory zo strany Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko počnúc januárom 2020. Zámerom akčného plánu je vybudovanie udržateľného potravinárskeho odvetvia v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne, konkurencieschopného aj na medzinárodnej úrovni, podporujúc tak popri zvyšovaní efektívnosti podnikov aj tvorbu nových pracovných miest.

V dôsledku konkurencie v potravinárskom priemysle vzrástol význam metód prispievajúcich k zvyšovaniu efektivity a znižovaniu strát, založených na trojici výskum – vývoj – inovácie. Globálny potravinársky priemysel sa vyvíja rapídne a v odlišnom smere ako minulé trendy. Uvedomelí spotrebitelia kladú čoraz väčšie nároky na čerstvé potraviny s prírodnými zložkami a taktiež vzrastá ich záujem o transparentnosť v potravinárskej sfére. Spotrebitelia čoraz častejšie vyžadujú riešenia charakteru „všetko v jednom“. Food Insutry TAPE reaguje na meniace sa spotrebiteľské a sektorové trendy, v rámci akčného plánu malé a stredné podniky zapojené do projektu položia základy rozvoja nového, zdravého regionálneho sortimentu produktov a vybudovania dlhodobej spolupráce medzi rozličnými aktérmi potravinárskeho priemyslu prostredníctvom zavádzania inovatívnych technológií a spracúvania lokálnych surovín.

 

 

Akčný plán zahŕňa tri nadväzujúce projekty, ktoré sú vo vzájomnom synergickom vzťahu:

  1. SKHU/1802/3.1/022 Coordination and Communication Project
  2. SKHU/1802/3.1/023 Co-innovation
  3. SKHU/1901/3.1/003 Local Product Processing

 

Časový rozsah implementácie projektu:                                                                           2020/01 – 2022/04

Schválený rozpočet projektu:                                                                                 2 343 334,85 €

Finančná podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:                 1 991 834,62 €

 

  1. SKHU/1802/3.1/022 Coordination and Communication Project

Časový rozsah implementácie projektu: 2020.01.01 – 2022.04.30

Schválený rozpočet projektu: 132 641,00 EUR

Finančná podpora  z EFRR: 112 744,85 EUR

Medzi úlohy EZÚS RDV spadá okrem zabezpečovania komunikačných činností na úrovni projektu aj širšia propagácia výsledkov a výstupov projektu. Naplnenie týchto úloh EZÚS RDV zabezpečuje organizáciou 4 odborných workshopov, zriadením a pravidelnou aktualizáciou webovej stránky projektu TAPE – Food Industry, prípravou informačných a propagačných materiálov, organizáciou rozhovorov v regionálnych a miestnych TV a rádiách, či zabezpečovaním publikácie tlačových správ. Počas realizácie projektu bude pripravený TAPE-movie, ktorý predstaví dosiahnuté výsledky vizuálnou cestou. Malé a stredné podniky zapojené do projektu budú propagované prostredníctvom krátkych videozáznamov, ktoré budú prezentovať okrem iného aj nové technologické procesy a pomocou nich pripravované produkty. Hlavným cieľom pôsobenia EZÚS RDV je zabezpečiť, aby sa odborné poznatky a inovačné príležitosti ukryté v cieľovom sektore dostali k širšej cieľovej skupine.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktuje:

Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

E-mail: director@rdvegtc.eu

Mobil: 00421 905 335074

Web:  http://tape-foodindustry.eu/

 

„Obsah tejto stránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. Bližšie informácie ohľadom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko nájdete na webovej stránke www.skhu.eu.“