Trnavský kraj

Trnavský kraj leží na juhozápadnej časti Slovenskej republiky, v geografickom srdci Európy, pričom hraničí s tromi krajinami – Maďarskom, Rakúskom a Českou republikou, čo pozitívne ovplyvňuje medzinárodnú spoluprácu.  Prirodzenú hranicu kraja tvoria rieky Morava a Dunaj. Jeho územie je popretkávané  prevažne celkami Záhorskej nížiny, Malých Karpát, Trnavskej pahorkatiny a Podunajskej nížiny.

Je tvorený siedmimi okresmi a 251 obcami, z ktorých 17 má štatút mesta. Je najmenším krajom na Slovensku – územie s rozlohou 4148 km2 je sídlom 561 000 obyvateľov; popri Slovákoch tu žijú vo veľkom počte aj Maďari či Česi.

Územie je bohaté na vodné zdroje – preteká ním Dunaj, Morava a Váh. Okrem najznámejšieho miestneho vodného diela Gabčíkovo tu nájdeme aj ďalšie vodné nádrže, napríklad v obciach Boleráz, Buková, Kunov a Drahovce.

Medzi hospodársky najvýznamnejšie odvetvia patria ložiská ropy a zemného plynu, kraj je teda kolískou rôznych priemyselných odvetví a veľký záujem oň prejavujú aj zahraniční investori. Vyskytuje sa tu aj vápenec, dolomit, zlievarenské piesky, stavebný kameň a štrkopiesky.

Územie kraja bolo obývané už pred príchodom Rimanov a Keltov, ležalo totiž pri významných obchodných cestách. Krajské centrum – Trnava získala výsady slobodného kráľovského mesta po udelení kráľom Belom IV v roku 1238.

Oblasťou sa v súčasnosti tiahnu štyri chránené prírodné celky: Dunajské Luhy, Biele Karpaty, Záhorie a Malé Karpaty. V nich sa sústreďuje cestovný ruch s atrakciami, ako je napríklad jaskyňa Driny alebo Smolenický kras. Veľký význam majú geotermálne a liečivé pramene využívané na liečebné a rekreačné účely. V Smrdákoch vyviera jeden z liečivých prameňov s najvyšším obsahom síry. V Piešťanoch sídli svetovo známe zdravotné stredisko zamerané na ochorenia pohybovej sústavy. V kraji sa nachádza množstvo hradov a kaštieľov – napr. Ostrý Kameň, Dobrá Voda a Smolenický zámok. V Podunajskej oblasti je niekoľko kúpeľov – okrem iného v Dunajskej Strede, Veľkom Mederi či v obci Ňárad, ale mnohých návštevníkov lákajú aj vodné mlyny na Malom Dunaji.

Územie má rozvinutý priemysel, o čom svedčí aj  šesť priemyselných parkov. K najvýznamnejším odvetviam patrí automobilový, elektrotechnický, chemický a sklenársky priemysel, či hutníctvo. Vďaka zahraničným investíciám sa produkcia zvyšuje najmä v strojárskom a elektronickom priemysle. V súvislosti s poľnohospodárskou prvovýrobou má vysoký podiel potravinársky priemysel – najmä mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, cukor, sladkosti a šumivé vína. Značný význam má aj výroba počítačov, elektronických a optických článkov, kovových sústav, farmaceutických výrobkov, chemikálií, výroba a spracovanie kovov. Sídlia tu aj spoločnosti ako automobilový závod PSA Peugeot Citroën, Samsung Electronics Slovakia zameraná na elektrotechnickú výrobu, skláreň Johns Manville Slovakia a Tatrachema zaoberajúca sa výrobou chemikálií a čistiacich prostriedkov.

Najdôležitejším prírodným zdrojom oblasti je úrodná pôda. Približne 70% kraja zaberá poľnohospodárske územie, vďaka čomu sa považuje za jednu z najúrodnejších oblastí. Pestovanie sa prioritne sústreďuje na obilniny, kukurice a zemiaky. Klimatické podmienky zabezpečujú priaznivé podmienky aj pre vinohrady a ovocné sady. Chov dobytka a ošípanej je významný, postupne však narastá aj miera chovu hydiny a moriek.

Dopravná situácia regiónu je významná z hľadiska vnútrozemskej aj medzinárodnej prepravy: rozvinula sa cestná, železničná a vodná dopravná sieť.