The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority Axis 4

29. januára 2021

Kód projektu: SKHU/1701/4.1/004

Názov projektu: The Small Project Fund for the Western Programming Area – Priority Axis 4

Krátky názov projektu: SPF WETA4

Vedúci partner: EZÚS Rába – Dunaj – Váh

Partneri projektu:

 Trnavský samosprávny kraj

 Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

Územie realizácie projektu: Bratislavský kraj, Győr-Moson-Sopron megye, Trnavský kraj, Komárom-Esztergom megye, Nitriansky kraj, Pest megye, Budapest főváros

Obdobe realizácie projektu: 2018/06 – 2022/06 (49 hó)

Zhrnutie projektu:

Fond malých projektov predstavuje nástroj na podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni. Celkovým cieľom Fondu malých projektov (FMP) je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov. Fond malých projektov bude implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov: PO1 – Príroda a kultúra Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti Výsledkami špecifického cieľa SO11 by mali byť: • Lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu na podporu trvalo udržateľného rozvoja miestnych ekonomík; • Zvýšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory kultúrnych aktivít a aktivít súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody; • Zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory spoločných aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt; • Zvýšenie počtu návštevníkov programovej oblasti. PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi Výsledkami špecifického cieľa SO41 by mali byť projekty zamerané na vnútornú sociálnu súdržnosť programovej oblasti a na posilnenie a zlepšenie úrovne medziinštitucionálnej spolupráce. Ďalšie očakávané výsledky: • posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, aktívna cezhraničná výmena skúseností, • zvýšenie kapacít zapojených inštitúcií a posilnenie záujmu o cezhraničné aktivity, • zlepšenie vzájomného porozumenia a zblíženie medzi etnickými skupinami žijúcimi v regióne, • zvýšenie počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev, • vysoká úroveň sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách, • vysoký počet trvalo udržateľných podujatí, akcií zahŕňajúcich celý programový región, • zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu. Malé projekty musia byť zamerané na jednu z cieľových skupín: PO1 – Príroda a kultúra • obyvateľstvo oprávneného územia • miestne komunity • podnikatelia • turisti • neziskové organizácie PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti • regionálne a miestne organizácie • verejné a súkromné inštitúcie poskytujúce cezhraničné služby • verejné inštitúcie Dve riadiace organizácie (Európske zoskupenia územnej spolupráce) sú zodpovedné za implementáciu Fondu malých projektov. EZÚS Rába-Dunaj-Váh v západnej časti programového územia Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Budapest Pest megye Komárom-Esztergom megye Győr-Moson-Sopron megye EZÚS Via Carpatia vo východnej časti programového územia Banskobystrický kraj Košický kraj Borsod-Abaúj-Zemplén župa Heves megye Nógrád megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

 

Vedúci partner: Rába-Duna-Vág ETT

Celkový rozpočet: 5,499,140.41 €

z toho zdroje ERDF: 4,674,269.34 €

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Ing. Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

E-mail: director@rdvegtc.eu 

Mobilné číslo: 00421 905 335074

 

Obsah tejto strany nemusí nutne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. Podrobné informácie o Programe spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. sú dostupné na webovej stránke www.skhu.eu.