Social inclusion and Empowerment of youth through Support to development of LCs in eco production

29. januára 2021

Znepokojujúcim fenoménom modernej spoločnosti je rapídne znižovanie úrovne zamestnanosti. Pracovné príležitosti pre mládež sú nedostatočné, pričom prácu si každoročne hľadajú stovky miliónov mladých ľudí, často bez úspechu. Naopak, rastie potenciál ekologickej výroby a podnikania. Vzájomné prepojenie týchto faktov sa v záujme zlepšenia situácie rozhodli využiť v rámci nového projektu aj Stredisko organickej produkcie Selenca (Srbsko), Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok (Slovensko), Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába–Dunaj–Váh (Maďarsko), Asociácia regionálnych značiek (Česká republika), Federácia združení organických výrobcov FB&H (Bosna a Hercegovina) a Národná agentúra pre regionálny rozvoj (Moldavsko).

Hlavným cieľom projektu je práve vzdelávanie mládeže, rozvíjanie ich zručností, vedomostí a skúseností v záujme ich úspešného zamestnávania či samozamestnania a podnikania najmä v oblasti ekologickej výroby, teda výroby bez akéhokoľvek environmentálneho dopadu. Investovaním do vzdelávania, rozvoja podnikateľského myslenia mládeže a inovácií sa zvýši popularita novej formy udržateľného podnikania, otvoreného voči novým pracovným miestam a zároveň šetrného k životnému prostrediu. Pozitívny vplyv projektu sa však prejaví vo viacerých oblastiach.  Okrem trvalo udržateľného vývoja a zveľaďovania regiónov bude prebiehať aj revitalizácia miestnych ekonomík a hospodárstva, integrácia marginalizovaných skupín obyvateľstva do spoločnosti či budovanie verejného povedomia. Nástroje a aktivity realizované v rámci projektu zahŕňajú okrem iného založenie vzdelávacích stredísk a realizáciu niekoľkých školení, odborné vzdelávanie, zvyšovanie kapacít výrobcov eko produktov, organizáciu konferencií a okrúhlych stolov, zhotovenie mapy eko produkcie a komplexnej databázy a medzi plánmi figurujú aj každoročné medzinárodné fóra zamerané na eko produkciu.

Prostredníctvom daných aktivít vzniknú vhodné podmienky na zvyšovanie úrovne zamestnanosti, čo následne povedie k zlepšeniu kvality života v zapojených regiónoch. V dôsledku rastúceho záujmu krajín V4 o eko výrobky, vrátane potravín, sa otvára pre mladých podnikateľov nová zaujímavá oblasť s nespočetnými možnosťami, a to ekologické poľnohospodárstvo. Know-how nadobudnuté vďaka pôsobeniu v danej oblasti bude rozširované aj prostredníctvom spolupráce medzi kľúčovými sektormi zapojených krajín a komunikácie pretrvávajúcej aj po ukončení projektu. Takto sa princípy ekologickej výroby a informácie o tom, ako funguje ekologické podnikanie dostanú aj do vzdialenejších oblastí, rozširujúc tak škálu pôsobenia projektových výsledkov o ďalší kúsok a posúvaním percentuálnej miery zamestnanosti vyššie.