Prevádzková a rozvojová podpora EZÚS Rába – Dunaj – Váh

29. januára 2021

Ministerstvo vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska (ďalej: Ministerstvo) každoročne vyhlasuje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1302/2013/EU, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení (ďalej: Nariadenie), zákona o európskom zoskupení územnej spolupráce č. LXXV. z roku 2014, nariadenia Ministerstva o pravidlách schvaľovania a evidencie európskych zoskupení územnej spolupráce č. 2/2014 (XII.30), nariadenia Ministerstva o pravidlách správy a použitia rozpočtových kapitol č. 3/2015 (VII.15.), zákon o štátnom rozpočte č. CXCV. z roku 2011 (ďalej: zákon o rozpočte), nariadenia vlády o vykonaní štátneho rozpočtu č. 368/2011 (XII.31.) (ďalej: výkonné nariadenie) a nariadenia vlády o postupe v súvislosti so štátnymi dotáciami poskytovanými v zmysle súťažného práva Európskej únie a o regionálnej dotačnej schéme č. 37/2011 (III.22.) verejnú súťaž na podporu európskych zoskupení územnej spolupráce.

Cieľom štátnej dotácie je poskytnúť štátom garantovanú finančnú podporu európskym zoskupeniam územnej spolupráce (EZÚS) pôsobiacim v záujme posilnenia hospodárskej, spoločenskej a územnej kohézie, i v záujme cezhraničnej, transnacionálnej, resp. regionálnej spolupráce za účelom pokrytia ich výdavkov spojených so spĺňaním zákonných požiadaviek, s činnosťou vykonávanou v záujme naplnenia cieľov týchto Zoskupení, s rozvojom, ako aj s vypracovaním a uskutočňovaním projektov.

Vládnou prioritou je, aby izolované pohraničné územia mohli vďaka vzájomnej spolupráci účinnejšie čerpať zo zdrojov Európskej únie, a aby vďaka tejto finančnej podpore bola zabezpečená ich nepretržitá činnosť a rozvoj.

V roku:

Výška podpory:

Intenzita podpory:

2012.

8.850.000 Ft

100 %

2013.

9.112.500 Ft

100 %

2013.

2.398.555 Ft

100 %

2014.

8.700.000 Ft

100 %

2015.

15.000.000 Ft

86,96 %

2016.

5.300.000 Ft

87,64 %

2017.

9.000.000 Ft

90 %

2017.

7.937.500 Ft

100 %

2018.

19.998.944 Ft

100 %

2019.

15.000.000 Ft

100 %

2020.

12.000.000 Ft

100 %

2021.

17.000.000 Ft

100 %

Spolu:

130.297.499 Ft

 

 

Pre ďalšie informácie, prosím kontaktujte:

Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

E-mail: director@rdvegtc.eu

Mobilné číslo: +421 905 335 074

Web: www.rdvegtc.eu

 

Činnosť EZÚS RDV je od roku 2012 podporená Ministerstvom vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska.