Zakladatelia

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh (EZÚS RDV) pôsobiace na Slovensku a v Maďarsku pozostáva zo samospráv vykonávajúcich svoju činnosť na základe vnútroštátneho práva daného členského štátu. Jedná sa o nezávislú neziskovú organizáciu s právnou subjektivitou.

Memorandum o založení EZÚS RDV bolo 10. júna 2011 podpísané predsedami Trnavského samosprávneho kraja, Župy Győr-Moson-Sopron a Župy Komárom-Ostrihom, ktorá bola iniciátorom daného procesu. Proces zakladania EZÚS RDV bol napokon ukončený v roku 2011 jeho zapísaním do registra Súdom hlavného mesta, pričom platnosť zoskupenie nadobudlo 10. decembra. Oznámenie o založení EZÚS RDV bolo publikované v Úradnom vestníku Európskej únie 5. mája 2012. Reálne pôsobenie organizácie začalo 1. januára 2012 so sídlom v Tatabányi.