Malé projekty pre žiadateľov

29. januára 2021

Malé projekty pre žiadateľov

 

Cieľom projektu „Malé projekty pre žiadateľov” je, aby EZÚS RDV ako manažérska organizácia mohla vzápätí po uzavretí zmluvy s Riadiacim Orgánom spustiť prevádzku Fondu malých projektov a ohlásiť výzvy ešte v roku 2018.

K zhotoveniu realizačnej dokumentácie pre žiadateľov malých projektov, k realizácii školení a splneniu akreditačných podmienok potrebných k spusteniu Fondu malých projektov využijeme odbornú pomoc:

 1. Výzva na predkladanie návrhov malých projektov
 2. Projektová príručka zahŕňa:
 • Priority a ciele Výzvy na predkladanie návrhov malých projektov
 • Podrobný zoznam oprávnených činností, ktoré majú byť realizované v rámci malých projektov  
 • Kritériá oprávnenosti pre uchádzačov: právne požiadavky, územné, sektorové, profesionálne, finančné kritériá, kritériá vylúčenia, požiadavky partnerstva
 • Cezhraničné kooperačné kritériá (spoločné plánovanie, implementácia, zabezpečenie pracovnej sily a financovanie)
 • Požiadavky projektového rozvoja: intervenčná logika, cieľové skupiny, dĺžka trvania projektu, ukazovatele, horizontálne zásady, informácie a publicita, všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov
 • Postup predkladania – pravidlá prekladania, požiadavky na Prílohy k žiadosti, atď.
 • Výberové konanie
 • Model financovania malých projektov s možnosťami predbežného financovania malých projektov, ak je to relevantné
 • Zásady riadenia štátnej subvencie na úrovni malých projektov
 • Popis vybavovania sťažností
 1. Hodnotiace tabuľky: administratívne hodnotiace tabuľky, hodnotiace tabuľky oprávnenosti a kvality
 2. Schéma žiadosti a šablóna prílohy, ak je aplikovateľná
 3. Schéma zmluvy o poskytnutí dotácie
 4. Schéma zmluvy o partnerstve
 5. Sprievodca viditeľnosťou pre malé projekty (v súlade so Sprievodcom viditeľnosti Programu)
 6. Príručka oprávnenosti výdavkov pre malé projekty (v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov Programu) s povinným zavedením možností zjednodušených nákladov pre žiadateľov malých projektov
 7. Manuál implementácie malého projektu pre žiadateľov so všetkými relevantnými predlohami (správa žiadateľa, projektová správa, žiadosť o úhradu, žiadosť o úpravu, doplňujúca správa, atď.) opisujúcimi procesy a mechanizmy vedúce k úspešnej implementácii malých projektov zameraných na nasledovné témy:
 • Zodpovednosti a povinnosti malých projektových partnerov (berúc ohľad na hlavného žiadateľa a zásadu partnerstva)
 • Zmluvný postup
 • Zásady spracovania úprav na úrovni malého projektu
 • Požiadavky na podávanie správ (správy žiadateľov a projektové správy) a monitorovanie (počas implementácie a v období udržateľnosti vrátane zásad monitorovacích návštev implementačných miest malých projektov)
 • Model financovania a postupu úhrady
 • Uzávierka malých projektov
 • Zásady udržateľnosti
 • Zásady spravovania malých projektov generujúcich príjmy
 • Zásady monitorovania štátnej subvencie na úrovni malých projektov
 • Zrušenie viazanosti prostriedkov, atď.
 1. Školenie pracovníkov EZÚS RDV, ktorí sa budú podieľať na realizácii Fondu malých projektov počnúc začiatkom roka 2018.
 2. Osobitné pravidlá týkajúce sa aspektov kontrolnej funkcie prvého stupňa (First Level Control)
 3. Podpora akreditácie na prevádzkovanie Fondu malých projektov vypracovaním Organizačnej a prevádzkovej príručky
 • schéma zobrazujúca organizačné funkcie
 • vytvorenie pravidiel pre prípad konfliktu záujmov
 • etický kódex
 • pravidlá na predchádzanie integrity a korupcie
 • prevádzkový poriadok
 • metodika monitorovania.

V záujme úspešnej a bezproblémovej realizácie projektu Ministerstvo zahraničného hospodárstva a zahraničných vecí Maďarska poskytlo podporu vo výške 7.937.500 HUF.

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

E-mail: director@rdvegtc.eu

Mobilné číslo: +421 905 335 074

 

 

Projekt je realizovaný s podporou Ministerstva vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí Maďarska, organizovaný Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába–Dunaj-Váh.