O nás

Hlavným cieľom EZÚS RDV je, aby bola v rámci jeho členov posilnená hospodárska, sociálna a územná kohézia, rozvíjaná cezhraničná regionálna spolupráca na území jeho pôsobenia v rámci rôznych rozvojových osí a vytvorenie trvalej inštitucionálnej štruktúry pokrývajúcej celý slovensko-maďarský úsek Dunaja. V rámci cezhraničnej spolupráce a rozvoja sa zameriava najmä na dopravnú infraštruktúru, energetické systémy, informačné technológie, strojársky priemysel, cestovný ruch, vzdelávanie, kultúru a náboženstvo, šport a mládež, projektový manažment spoločných projektov, rozvoj Dunaja a jeho prítokov, logistiku, podporu malých a stredných podnikov, ochranu životného prostredia a poľnohospodárstvo či zdravotníctvo.

V záujme dosiahnutia svojich cieľov EZÚS RDV realizuje kooperačné programy alebo ich jednotlivé časti prostredníctvom Európskej únie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu či iných úniových mechanizmov financovania dosiahnuteľných zo strany Zoskupenia – so spolufinancovaním dopĺňajúcim finančné príspevky členských štátov či bez neho, realizáciou úniových programov a projektov vznikajúcich v rámci územnej spolupráce.