Služby

EZÚS RDV poskytuje služby v oblasti cezhraničnej spolupráce samosprávam, podnikom, inštitúciám a organizáciám nachádzajúcim sa na území v jeho rozsahu: 

 • tvorba projektov, projektový manažment, projektová koordinácia, finančné zúčtovanie predovšetkým na výzvy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, priamych zdrojov z Bruselu (Citizens for Europe, Interreg Central Europe, Interreg Danube, Interreg Europe, ERASMUS+, jednotlivé Generálne riaditeľstvá a organizácie, napr. Európsky parlament, výbor regiónov), Vyšehradského fondu, maďarských a slovenských ministerstiev, či fondov
 • tvorba rozvojových programov, stratégií, analýz, štúdií, realizačných plánov
 • zhromažďovanie údajov a databázové služby
 • organizácia podujatí, prednášok, školení, workshopov, výstav, konferencií
 • v oblasti marketingu a PR

Referencie (Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko):

 • Akronym: COMMON HERITAGE
 • Kód výzvy: SKHU/1601
 • Prioritná os: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva
 • Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti
 • Kód projektu: SKHU/1601/1.1/226
 • Celkový rozpočet projektu: 1,804,549.78 €
 • Rozpočet ERDF: 1,533,867.30 €
 • Začiatok projektu: 1. október 2017
 • Koniec projektu: 30. jún 2020
 • Webová stránka: http://www.szentimreliget.sk/
 • Status projektu: ukončený
 • Sumarizácia projektu: Partnerstvo obcí Martovce a Neszmély z dvoch brehov Dunaja, prispievajúc k zvyšovaniu turistickej atraktivity SK-HU pohraničného regiónu a k rozvoju cezhraničných vzťahov. Obec Martovce sa v spolupráci s obcou Neszmély a VIA NOVA ICS zapojila do realizácie projektu „Zachovanie tradícií v Martovciach-Neszmély“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU, financovaného zo zdrojov EFRR. Cieľ projektu spočíval  v rozvoji cestovného ruchu zvýšením atraktivity tejto časti prihraničnej oblasti, ako aj vo vybudovaní vhodnej infraštruktúry a skvalitnení ponúkaných služieb v prospech zabezpečenia udržateľného a inkluzívneho rozvoja oboch obcí a ich okolia. Skutočné zveľadenie cestovného ruchu si vyžadovalo iniciatívu vo viacerých úrovniach, počnúc rozvojom existujúcej infraštruktúry či renováciou kľúčových stavieb až po spoločné, komplexné programové balíky a zaškolenie miestnych hostiteľov. V obci Martovce došlo v záujme zlepšenia podmienok spätých s organizáciou externých ako aj interných podujatí, vrátane festivalov Winefest a Martfest, či už tradičných Dní mostu priateľstva,  k vybudovaniu tzv. parku podujatí, vrátane dvoch pódií – väčšieho (255 m2) a menšieho (50 m2). Rozvojové aktivity obce okrem iného zahŕňali aj rozsiahle konštrukčné práce, v rámci ktorých došlo k renovácii strešných priestorov strediska kultúrneho parku A. Fesztyho, k vybudovaniu zábavného lanového parku Emese, k rekonštrukcii kultúrneho centra Tibora Ága, a v neposlednom rade aj k zriadeniu multifunkčného ihriska. V záujme rozšírenia možností trávenia voľného času pre domácich ako aj pre prichádzajúcich turistov došlo k zakúpeniu nevyhnutného zariadenia, vrátane tradičných júrt, teqballového a lukostreleckého vybavenia, či repliky obrazu A. Fesztyho. Partnerská obec Neszmély prostriedky obsiahnuté v rámci projektu investovala s podobným účelom do vybudovania odpočívadla pre cyklistov a prislúchajúceho parkoviska, rozširujúc tak možnosti cykloturistov prechádzajúcich cieľovou oblasťou. Následne sa pristúpilo k prácam spätým s výstavbou budovy poskytujúcej priestory pre výstavy a spoločenské podujatia, nakoľko v obci infraštruktúra takéhoto charakteru doposiaľ chýbala. V súlade s dlhoročnými plánmi obce taktiež došlo k terénnym úpravám a k výsadbe zelene na ploche miestneho verejného parku. Združenie Via Nova ICS sa podieľalo na samotnej tvorbe turistických balíkov, vrátane propagačných videí zameraných na atrakcie dvoch obcí a súhrnnej turistickej informačnej publikácie. V záujme zabezpečenia kvalitných služieb v oblasti cestovného ruchu absolvovali vybraní jednotlivci, tzv. „miestni hostitelia“, školenia a rozšírili si svoje vedomosti zamerané na environmentálny stav, historické, prírodné a kultúrne danosti pohraničného regiónu. V rámci projektu sa naskytol priestor taktiež aj na organizáciu niekoľkých odborných podujatí, vrátane júnovej turistickej konferencie v Martovciach, či tematických workshopov v obci Neszmély.
 • Fotky: https://www.skhu.eu/tamogatott-projektek/hagyomanyorzes-martos-es-neszmely-telepuleseken

 

 • Akronym: HUSK Limes Romanus
 • Kód výzvy: SKHU/1601
 • Prioritná os: Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva
 • Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti
 • Kód projektu: SKHU/1601/1.1/229
 • Celkový rozpočet projektu: 1,749,200.96 €
 • Rozpočet ERDF: 1,486,820.81 €
 • Začiatok projektu: 1. január 2018
 • Koniec projektu: 31. január 2021
 • Sumarizácia projektu: Samosprávy Iža a Almásfüzitő podnikli mnoho krokov pre starostlivosť o históriu usadlostí. V rámci projektu HUSK/0901/1.3.1/0256 boli vybudované prvé fázy rozvojových koncepcií. K uskutočneniu druhej fázy však nedošlo v dôsledku nedostatku zdrojov, preto majú obce záujem o realizáciu svojich ďalších predstáv rozvoja v rámci tohto projektu. Spoločným cieľom je, aby sme rozšírili ponúkané možnosti a prilákali širšiu verejnosť, rozvíjali kultúrnu (LIMES) a kreatívnu turistiku. Cieľom projektu je rozšírenie už existujúcich zaujímavých interaktívnych objektov. Výsledkom projektu bude vznik turistických miest vhodných pre rozširovanie informácií, zábavu a aktívny oddych, prispôsobených historickým, kultúrnym a prírodným danostiam prihraničného regiónu a povrchu tejto oblasti. Súčasné atrakcie Almásfüzitő budú po rozvoji disponovať ihriskom poskytujúcim zážitky pre rodiny s malými deťmi, labyrintom, interaktívnym výstavným priestranstvom, bezbariérovou budovou zobrazujúcou rímske obydlia, otvorenou kuchyňou a parkoviskom pre autobusy na privítanie turistov prichádzajúcich autobusom. V Iži budú vybudované remeselné dielňe a strážne veže.
 • Fotky: