Fond malých projektov

Fond malých projektov

Celkovým cieľom Fondu malých projektov (FMP) je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov.

Fond malých projektov bude implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov:

PO1 – Príroda a kultúra

Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Rozpočet projektov realizovaných v rámci FMP je stanovený na minimálnu hranicu 20 tisíc a maximálnu hranicu 50 tisíc EUR z EFRR.

Všetky informácie týkajúce sa implementácie projektov budú zverejňované organizáciami poverenými riadením FMP (EZÚS RDV, EZÚS Via Carpatia) na základe Výzvy na Strešné projekty FMP. Strešné projekty vytvoria vlastné webové stránky, na ktorých budú poskytovať všetky potrebné informácie a dokumenty súvisiace s FMP. Viac informácií o FMP nájdete v programovom dokumente.