Fond malých projektov

www.rdvegtc-spf.eu

 

Fond malých projektov predstavuje nástroj na podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni.

Celkovým cieľom Fondu malých projektov (FMP) je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov.

Fond malých projektov bude implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov:

PO1 – Príroda a kultúra

Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Výsledkami špecifického cieľa SO11 by mali byť:

 • Lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu na podporu trvalo udržateľného rozvoja miestnych ekonomík;
 • Zvýšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory kultúrnych aktivít a aktivít súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody;
 • Zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory spoločných aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt;
 • Zvýšenie počtu návštevníkov programovej oblasti.

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Výsledkami špecifického cieľa SO41 by mali byť projekty zamerané na vnútornú sociálnu súdržnosť programovej oblasti a na posilnenie a zlepšenie úrovne medziinštitucionálnej spolupráce.

Ďalšie očakávané výsledky:

 • posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, aktívna cezhraničná výmena skúseností,
 • zvýšenie kapacít zapojených inštitúcií a posilnenie záujmu o cezhraničné aktivity,
 • zlepšenie vzájomného porozumenia a zblíženie medzi etnickými skupinami žijúcimi v regióne,
 • zvýšenie počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev,
 • vysoká úroveň sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách,
 • vysoký počet trvalo udržateľných podujatí, akcií zahŕňajúcich celý programový región,
 • zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu.

 

Malé projekty musia byť zamerané na jednu z cieľových skupín:

PO1 – Príroda a kultúra

 • obyvateľstvo oprávneného územia
 • miestne komunity
 • podnikatelia
 • turisti
 • neziskové organizácie

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

 • regionálne a miestne organizácie
 • verejné a súkromné inštitúcie poskytujúce cezhraničné služby
 • verejné inštitúcie

 

Dve riadiace organizácie (Európske zoskupenia územnej spolupráce) sú zodpovedné za implementáciu Fondu malých projektov.

EZÚS Rába-Dunaj-Váh v západnej časti programového územia

EZÚS Via Carpatia vo východnej časti programového územia

Bratislavský kraj 

Banskobystrický kraj

Trnavský kraj 

Košický kraj 

Nitriansky kraj

Borsod-Abaúj-Zemplén župa

Budapest főváros

Heves megye

Pest megye

Nógrád megye

Komárom-Esztergom megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Győr-Moson-Sopron megye