• 16. mája 2017 sa v Budapešti konala odborná konferencia organizovaná Európskym zoskupením územnej spolupráce s ručením obmedzeným Pontibus. Prednášajúci poskytli účastníkom konkrétne informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko Interreg V-A a 3. prioritnej osi, ako aj o možnostiach uchádzania sa o finančný príspevok pre civilné a verejné organizácie v rámci Fondu malých projektov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko Interreg V-A (prednášku mala riaditeľka EZÚS RDV), o rekonštrukcii cezhraničných cestných komunikácií a cestných komunikácií Peštianskej župy, ako aj o rozvoji cyklistickej dopravy v Peštianskej župe a v slovensko-maďarskom pohraničí – táto téma vyvolala najväčší záujem zo strany poslucháčov. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia mnohých miestnych samospráv z daného regiónu, občianske organizácie zaujímajúce sa o pohraničný rozvoj a podnikatelia – táto skutočnosť môže mať pozitívny vplyv na budúci rozvoj pohraničného regiónu a na spoluprácu občanov daného územia aj z hľadiska efektívnejšieho využitia možností uchádzania sa             o nenávratné finančné zdroje.16.