Tlačová správa

Okrúhly stôl na tému regionálneho strieborného hospodárstva a stratégie starnutia

dňa 21. septembra 2017 v Bratislave

 

Zverejniť 21. septembra 2017 / Zverejniť ihneď

Kontakt pre styk s médiami: Ing. Ema Vasiová, director@rdvegtc.eu

 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh v rámci projektu „Silver Economy” (Strieborné hospodárstvo, kód: SKHU/1601/4.1/164)  podporeného z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, ktorý je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, zorganizovalo dňa 21. septembra 2017 v Bratislave okrúhly stôl s účasťou vládnych úradníkov, zástupcov podnikateľského a neziskového sektora na tému regionálneho strieborného hospodárstva a stratégie starnutia.

Projekt strieborné hospodárstvo reaguje na demografické zmeny dotknutého územia a na reálne štatistické údaje vekového zloženia pracovnej sily. Trh striebornej ekonomiky je tvorený spotrebiteľmi, zamestnancami alebo zamestnávateľmi vo veku 50+. Ich pomer je v rámci územia, na ktoré sa projekt zameriava, značný. Ich nároky, výrobky a služby súvisiace so zlepšením kvality ich života poskytujú veľké trhové možnosti pre výrobcov a poskytovateľov služieb.

Cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných a súkromných inštitúcií, spolupráce medzi štátom a podnikateľským sektorom, priemyselným sektorom, obchodnými združeniami, obchodnými komorami, ako aj organizáciami zastupujúcimi starších ľudí, s cieľom podporiť vývoj strieborných produktov a služieb, ako aj celého sektora.

Podujatie otvorila podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh, ktorá pozdravila približne päťdesiat účastníkov stretnutia. Manažérka Spoločného technického sekretariátu v Budapešti (Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.) Arianna Biriki hovorila o podstate Európskeho dňa spolupráce. Riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová prezentovala ciele, cieľové skupiny, aktivity a očakávané výsledky projektu.

Experti vo svojich prezentáciách ozrejmili pojmy „sociálne družstvo” a „strieborné hospodárstvo”, ako aj súčasnú situáciu v Európskej únii a v našich štátoch. Venovali sa  generačnej spolupráci na pracovisku z hľadiska výskumu a praxe, a v krátkosti opísali európsku a domácu prax v oblasti kariérneho poradenstva (LLG). LLG je systém EÚ, v rámci ktorého môžu záujemcovia využívať služby trhu práce a pracovné poradenstvo nezávisle od veku a pozície na pracovnom trhu. Tj. ak má niekto viac ako 50 rokov a chcel by, resp. musí zmeniť povolanie, úrady práce alebo systém odborného vzdelávania mu poskytne kariérne poradenstvo a rekvalifikačné kurzy. V tejto súvislosti dosiahli v uplynulých rokoch značné výsledky v Maďarsku, kde zaviedli aj možnosť bezplatného získania 2 profesií bez hornej vekovej hranice.

 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh vzniklo v roku 2011, tvorí ho 5 žúp a samosprávnych krajov (Bratislavský samosprávny kraj, Samospráva župy Komárom-Esztergom, Samospráva župy Győr-Moson-Sopron, Trnavský samosprávny kraj, Samospráva župy Pest). Zoskupenie bolo založené na uľahčenie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce predovšetkým prostredníctvom projektov alebo programov.

 

Tlačová správa nemusí bezpodmienečne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. (Podrobné informácie o programe sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu)

V záujme získania ďalších informácií sa, prosím, obráťte na:

Ing. Emu Vasiovú, riaditeľku EZÚS RDV

E-mail: director@rdvegtc.eu 

Mobil: 00421 905 335074

Web: www.rdvegtc.eu