• 24. júna 2019 sa v Inštitúte pre zahraničné veci a zahraničný obchod v Budapešti uskutočnil II. workshop Európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) v rámci projektu KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002. Uvítací príhovor odborného podujatia predniesol už tradične zástupca štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a zahraničného obchodu Péter Kiss-Parciu, po ktorom nasledovala prednáška zástupcu štátneho tajomníka Ministerstva pre inovácie a technológie Balázsa Szepesiho o cieľoch hospodárskej a podnikateľskej politiky Maďarska. Čoraz viac EZÚS sa v rámci svojich cieľov zameriava na rozvoj miestneho podnikateľského prostredia a udržanie podnikateľov na miestnej úrovni aj prostredníctvom zakladania podnikateľských inkubátorov. Takáto forma revitalizácie pohraničných oblastí má bezprostredný vplyv na zvýšenie úrovne miestnej zamestnanosti, a v dlhodobom horizonte významne prispieva k rozvoju týchto oblastí. V tomto kontexte sa počas tohoročného stretnutia dôraz kládol najmä na zvýšenie zamestnanosti, udržanie pracovnej sily a ďalšie aspekty rozvoja miestneho podnikania vrátane startupov. Účastníci sa mohli oboznámiť aj s osvedčenými postupmi v oblasti regionálneho rozvoja. Ďalej sa diskutovalo aj o pripravovanom návrhu nariadenia Európskej komisie, ktorej cieľom je odstrániť legislatívne a administratívne prekážky brániace bilaterálnym rozvojovým aktivitám v pohraničných oblastiach. V závere podujatia dvaja zástupcovia MZVaO účastníkom poskytli dôležité informácie o postupe ministerstva pri schvaľovaní žiadostí a uzatváraní zmlúv.