• 25-26. apríla 2019 inštitúcia CESCI v Budapešti oslávila 10. výročie svojho pôsobenia. Pri tejto príležitosti zorganizovala dvojdňovú medzinárodnú konferenciu, v úvode ktorej odzneli plenárne prednášky venované nasledujúcim tematickým okruhom: šírenie inovácií prostredníctvom cezhraničnej spolupráce, nové prístupy k financovaniu cezhraničných rozvojových aktivít, cezhraničná inštitucionálna spolupráca ako nástroj demokratizácie. Diskusiu umožňovali dva tematické panely: 1. Výskum pohraničných oblastí. Panel sa zameriaval na cezhraničnú spoluprácu (výskum pohraničných oblastí, štúdie venované pohraničným regiónom a cezhraničné výskumy) so zvláštnym dôrazom na najnovšie výsledky výskumu pohraničia a ich teoretické vplyvy (nové prístupy, metódy, objavy a trendy vo výskume pohraničia). 2. Cezhraničné plánovanie. Panel sa zameriaval na odborné aspekty cezhraničného plánovania so zvláštnym dôrazom na určité aspekty súvisiacich teórií plánovania, na praktické aspekty cezhraničnej štátnej správy, spolupráce, praktické aspekty spravovania a analýzy údajov, metódy plánovania, rozvoj infraštruktúry a celkové pochopenia problematiky cezhraničných regiónov. Odbornými témami konferencie dňa 26. apríla boli: 1. Integrované cezhraničné rozvojové činnosti. 2. Proces rozhodovania cezhraničnej politik. 3. Cezhraničné poskytovanie informácií o možnostiach informovania obyvateľstva pohraničných oblastí o príležitostiach na druhej strane hranice, o uľahčení cezhraničnej mobility a spolupráce prostredníctvom budovania kapacít, o možnostiach zblíženia rôznych cezhraničných inštitúcií – čiže o posilnení cezhraničnej spoločenskej integrácie.