• EZÚS RDV dňa 25. apríla 2019 od 9:30 hod. usporiadal v MOL Aréne v Dunajskej Strede tlačovú konferenciu a konferenciu o projekte Strieborná ekonomika. Jednou z najdôležitejších zmien v živote človeka je koniec jeho aktívnej činnosti na trhu práce a odchod do dôchodku. Seniorský vek sa však neznamená len pokles, ale aj nárast určitých kompetencií ako sú napríklad skúsenosti, kreativita či spoľahlivosť. Rozvoj striebornej ekonomiky je na druhej strane aj v záujme trhu, keďže podnecuje rozvoj nových produktov a služieb, umožňuje pokrytie deficitu pracovnej sily a všestranné využívanie bohatých skúseností seniorov. Prednášky, ktoré odzneli na konferencii, sa venovali okrem iných aj týmto otázkam vrátane nového pohľadu na problematiku striebornej ekonomiky, ktoré sa namiesto hrozieb spájaných s procesom starnutia sústreďovali skôr na jeho príležitosti.

Konferenciu otvoril podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a garant konferencie József Berényi, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol význam cezhraničnej spolupráce, do ktorej sa Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh úspešne zúčastňuje niekoľkými projektmi. Úspech EZÚS RDV pod vedením riaditeľky Emy Vasiovej spočíva aj v tom, že ich projekty reagujú na nové, moderné a inovatívne témy. József Berényi prítomných informoval o tom, že finančné prostriedky na cezhraničnú spoluprácu budú k dispozícii  aj v rozpočtovom období 2020. V súvislosti s problematikou strieborného hospodárstva poukázal aj na to, že najpočetnejšou vekovou kategóriou v európskeho spoločenstva v období rokov 2020 až 2030 bude generácia ľudí nad 50 rokov, a že táto skutočnosť bude mať veľký vplyv aj na ekonomiku. Projekt Striebornej ekonomiky pomáha nájsť riešenia na novovzniknuté problémy. Predseda SMK József Menyhárt v súvislosti s hospodárskou pomocou zo strany Maďarska zdôraznil dôležitú úlohu mládeže so zvláštnym dôrazom na to, aby naša mládež zostala na Slovensku. Na to sa zameriava aj Program rozvoja materských škôl  v Karpatskej kotline a Program rozvoja hospodárstva v Karpatskej kotline na báze Barossovho plánu, o ktorom účastníkov konferencie podrobnejšie informoval riaditeľ Nadácie Gábora Barrosa Tamás Iván. Ďalej odzneli zaujímavé s obsažné prednášky vrátane prednášky odborníka na regionálny rozvoj Gábora Lelkesa, ktorý poukázal na to, že prostredníctvom vzdelávacích činností sa generácia ľudí nad 50 rokov môže pred odchodom do dôchodku dozvedieť, čo môžu očakávať v dôchodkovom veku a ako sa popasovať s problémami, ktorým budú čeliť. Najdôležitejším aspektom zachovania a zlepšovania dobrého zdravotného stavu je osveta. Od laureáta Yblovej ceny architekta Józsefa Siklósiho sa účastníci konferencie dozvedeli, že v dôsledku meniacich sa spoločenských noriem sa trojgeneračné domácnosti stanú nepoužiteľnými, keďže zabezpečenie ich bežného chodu je z energetického hľadiska mimoriadne nákladné. Ako riešenie odporúča moderné jednopodlažné rodinné domy v hosťovskou izbou. Podľa predsedníčky Spoločnosti maďarských ekonómov na Slovensku  Rozálie Hervay má aktívna účasť žien a mužov nad 55 rokov na trhu práce strategický význam, keďže majú cenné skúsenosti. Aktívnou účasťou generácie nad 50 rokov na trhu práce sa zvýšením kvality života jednotlivcov zmierni tlak na systém poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Riaditeľ Centra sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede Kálmán Pongrácz účastníkov informoval o možnostiach sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede. Uviedol, že v Dunajskej Strede sú pre seniorov k dispozícii zariadenia starostlivosti o seniorov, denný stacionár a opatrovateľské služby. Vyjadril sa, že najideálnejšie je poskytovať starostlivosť vo vlastnom domácom prostredí seniorov, a to aj v prípade zhoršenia ich fyzického alebo duševného zdravotného stavu. Prednáška finančnej riaditeľky Centra odborného vzdelávania v Tatabányi Krisztiny Hendrik sa venovala pravidlám činnosti verejnoprospešných združení dôchodcov. Príjem dôchodcov pochádzajúci z činnosti združenia sa nepovažuje za zárobkovú činnosť, ktorá by ohrozovala jeho dôchodkové zabezpečenie. Dôchodca má rovnaké práva ako ostatní zamestnanci. Tento právny pomer sa nepovažuje za pracovný pomer, ale za špeciálny výkon práce. Ďalšími prednášajúcimi boli Károly Bödök, predstaviteľ neziskovej Stredoeurópskej siete pre hospodársky rozvoj, výkonný riaditeľ spoločnosti Atechcomp Ákos Keszeli, podnikateľ Pál Tóth Banai  a predstaviteľka OZ Ľudia v Tatrách Andrea Hagovská. Výsledky projektu účastníkom konferencie predstavili riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce RDV Ema Vasiová a projektový manažér Péter Bányai.