• 28-29. marca 2019 sa v Szentgotthárde uskutočnil I. workshop Európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) v rámci projektu KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002. Odborné podujatie so širokým tematickým záberom organizované pod záštitou Odboru pre rozvoj regiónov a pohraničných oblasti Ministerstva zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska v spolupráci s EZÚS MURABA otvoril primátor mesta Szentgotthárd Gábor Huszár. Následne účastníkov privítali ďalší vysokopostavení hostia – primátor mesta Lendva János Magyar, predseda Celoštátnej slovinskej samosprávy v Maďarsku Márton Ropos a hovorkyňa slovinskej národnostnej menšiny Erika Köles -Kiss. Počas prvého dňa odborného podujatia sa účastníci oboznámili s požiadavkami aktuálnej výzvy v rámci Programu Maďarská dedina a vypočuli si prednášky zástupcu Ministerstva pôdohospodárstva, riaditeľa Národného parku v Őrségu venované problematike prvovýrobcov a miestnych výrobkov a zástupcov EZÚS, ktorí majú množstvom praktických skúseností v predmetnej oblasti. V súvislosti s komunikáciou a spravovaním webovej stánky zástupca Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko predstavil ocenenú webovú stránku programu a prítomným predstaviteľom EZÚS poskytol užitočné rady v súvislosti s rozšírením ich komunikačných nástrojov. V závere prvého dňa workshopu sa účastníkom predstavil plánovaný pilotný projekt Stredoeurópskych služieb pre cezhraničné iniciatívy (CESCI) financovaný Európskou investičnou bankou zameraný na rozvoj pohraničných oblastí. Druhý deň workshopu bol venovaný cezhraničnému turistickému ruchu so zvláštnym dôrazom na vodnú turistiku, ktorej venovali svoju prednášku projektový manažér vodáckeho tábora Vízivándor a zástupcovia EZÚS zaoberajúcich sa vodnou turistikou. Texty prednášok a informácie o programe Maďarská dedina sú sprístupnené na nižšie uvedenej linke.28