• 3. septembra 2019 sa v Budapešti konal WORKSHOP CESCI zameraný na nasledujúce otázky: rozpočtový rámec európskeho programu INTERRED pre programové obdobie 2021-2027, aké sú kritériá cezhraničného programu alebo projektu, hodnotenie tematických oblastí s cezhraničnou relevanciou, prezentácia predbežných výsledkov prebiehajúcej regionálnej analýzy, prezentácia predbežných výsledkov dotazníkového prieskumu realizovaného na pohraničnom území. V rámci prezentácií odzneli informácie o cieľoch a prioritách nasledujúceho programového obdobia. Pre nasledujúce programové obdobie sa odporúča, aby si každý program vytvoril vlastné zjednodušené vyúčtovanie nákladov a preto sa v rámci programu očakáva rozšírené uplatňovania paušálnych súm a paušálnych sadzieb. V súvislosti s prioritami odznelo, že si môžeme vybrať viacero priorít s nižším rozpočtom alebo menší počet priorít s vyšším rozpočtom podľa toho, čo bude0v prípade rozsiahlejších rozvojových činností výhodnejšie. Za tematické oblasti s cezhraničnou relevanciou sa určili nasledujúce: hospodársky rozvoj, ochrana historického dedičstva, turizmus, kultúra spolupráca p2p a inštitucionálna spolupráca.