• 5. februára 2019 sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Komárne konalo valné zhromaždenie Združenia miest a obcí okresu Komárno, počas ktorého boli zvolené orgány združenia, odznela správa o hospodárení združenia v roku 2018, bol schválený členský príspevok na rok 2019 a boli navrhnutí členovia Výboru pre otázky zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne. Odzneli odborné prezentácie na tému pracovné príležitosti a štátne dotácie a rozvojové aktivity a pracovné príležitosti v priemyselnom parku v Komárome. Odznela aj prednáška o zmenách týkajúcich sa samosprávy a o možnostiach získania grantov v regióne.