• v dňoch 7. a 8. marca 2017 sa v Esztergome konal prvý tohoročný workshop EZÚS organizovaný Oddelením pohraničného rozvoja a spolupráce Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska a EZÚS Ister-Granum, za finančnej podpory projektu KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002. Stretnutie otvoril zástupca štátneho tajomníka pre pohraničný hospodársky rozvoj Péter Kiss-Parciu, konateľ EZÚS Ister-Granum a primátor Štúrova Eugen Szabó, viceprimátor Esztergomu László Bánhidy a riaditeľ EZÚS Ister-Granum Péter Nagy. Témou prednášok prvého dňa workshopu bola prezentácia typických chýb vyskytujúcich sa pri implementácii projektov, prezentácia programu Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD), aktuálne otázky územnej kohézie, prehľad informácií o prioritnej osi č. 8 Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko Interreg V-A, nakoniec sa predstavilo najmladšie EZÚS Údolie Ipľa. Na záver oficiálnej časti dňa sa naskytla možnosť rozhovoru so zástupcom štátneho tajomníka a pracovníkmi Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí o aktuálnych témach cezhraničnej spolupráce. Druhý deň stretnutia sa konala študijná cesta, v rámci ktorej si účastníci mohli pozrieť investície uskutočnené z prostriedkov programu cezhraničnej spolupráce, resp. dva prvky siete miestnych produktov. V Kravanoch nad Dunajom si mohli pozrieť Dunajské korzo vybudované z tejto finančnej dotácie, ktoré je zároveň novým centrom obce. Následne miestni farmári predstavili svoje produkty a poskytli informácie aj o tom, ako a s kým spolupracujú v rámci ich distribúcie k spotrebiteľom. V krátkosti predstavili aj ostrihomskú nákupnú komunitu Košíček. Na záver študijnej cesty si účastníci pozreli nákladný prievoz odovzdaný do prevádzky v septembri 2016, ktorý bol jednou z posledných investícií v oblasti infraštruktúry v rámci programovacieho obdobia 2007-2013 Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko.