• 28. októbra 2019 sa pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a zahraničného obchodu v Budapešti v súvislosti s rozvojom pohraničných oblasti konalo odovzdávania cien Istvána Pálfiho a výročné stretnutie schvaľovacích orgánov Európskych zoskupení územnej spolupráce (EZÚS). Cena Istvána Pálfiho bola založená na jeho pamiatku v roku 2010 a každoročne sa udeľuje jednému zahraničnému a jednému maďarskému odborníkovi. V roku 2019 ju v Maďarsku získala Eszter  Csókási, výkonná riaditeľka Rozvojovej agentúry pre Euroregión Duna-Körös-Maros-Tisza n.o. pôsobiacej v pohraničnom regióne troch krajín za viac než dve dekády vynikajúcej práce v oblasti regionálneho rozvoja,  železničnej a riečnej dopravnej infraštruktúry, rozvoja turistiky a komunikácií. Zahraničným laureátom ceny sa stal Szilveszter Holop, zástupca tajomníka vedúceho spoločného sekretariátu Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko za svoju vynikajúcu prácu a inovatívny prínos v oblasti realizácie regionálnych a cezhraničných programov. Maďarsko usporadúva výročné stretnutia schvaľovacích orgánov EZÚS od roku 2012, naposledy spoločne s Európskym výborom regiónov. V tomto roku bolo témou okrúhleho stola členov schvaľovacích orgánov krajín susediacich s Maďarskom a Vyšehradskej štvorky, zástupcov Európskej komisie a Výboru regiónov zjednodušenie legislatívnych požiadaviek. Účastníci rokovali o zabezpečení jednoznačnosti európskej legislatívy, aproximácii schvaľovacích procesov v jednotlivých krajinách a o novom legislatívnom návrhu EÚ zameraného na odstránenie súčasných právnych a administratívnych prekážok na vnútorných hraniciach EÚ.