Rokovanie 28. mája 2018 (Tatabánya): Čl4enovia komisií sa venovali nasledujúcim témam: voľba predsedu EZÚS RDV, voľba spolupredsedu EZÚS RDV, voľba členov dozornej rady EZÚS RDV, Zmena rokovacieho poriadku a prílohy č. 1 odbornej komisie a voľba jej nového predsedu; oboznámili sa: činnosť Zoskupenia v období 01.07.2017-10.05.2018; projekt Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí „Malé projekty pre prijímateľov”; projekt „Územné akčné plány” v rámci Programu spolupráce Slovenská republika-Maďarsko Interreg V-A; Správa o Fonde malých projektov; obsah predpisov – obstarávací poriadok a poriadok verejného obstarávania, zmena účtovnej politiky; zmena hodnotiaceho poriadku, zmena inventarizačného poriadku; zmena skartačného poriadku; schválenie etického poriadku; pracovný plán na rok 2018; zmluva uzatvorená so Komárom-Ostrihomskou župnou samosprávou; účtovná závierka, súvaha a výsledovka Zoskupenia za rok 2017 v súlade so zákonom o účtovníctve; správa o hlásení dozornej rady EZÚS RDV za rok 2017; správa audítora, návrh na osobu a odmeňovanie riaditeľa; rozpočet sekretariátu na rok 2018, finančný plán EZÚS RDV na rok 2018, ročné členské.