• 24. októbra 2019 sa pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja a slovenskej Národnej siete rozvoja vidieka v Agrokomplexe v Nitre uskutočnila konferencia s názvom „Smart vidiek – Inteligentný vidiek“. V rámci konferencie odznela prednáška o modernom rozvoji vidieka a o stratégii CLLD 2014-2020 realizovanej v súčinnosti s miestnymi akčnými skupinami, o podporných nástrojoch programu LEADER, prezentoval sa projekt BIOREGIO a odznel aj referát o činnostiach týkajúcich sa západnej programovej oblasti Fondu malých projektov a možnostiach získania grantov.