• Dňa 27. februára 2018 (Centrum Adalberta, Esztergom) sa uskutočnilo prípravné podujatie „Workshop o podunajskom včelárstve” s finančnou podporou EZÚS RDV a Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska. Stretnutie otvorila riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová, ktorá vo svojom úvodnom prejave poukázala a skutočnosť, že v zastúpenie včelárstva v regionálnom hospodárstve zďaleka nedosahuje takú pozíciu, akú by si vďaka danostiam okolitej krajiny a trhovým možnostiam zaslúžilo, nehovoriac o tom, že by mohlo posilňovať aj ďalšie oblasti regionálneho hospodárstva, ako sú cestovný ruch alebo potravinársky priemysel. Cieľom podujatia bolo spustiť procesy spolupráce včelárov slovensko-maďarského pohraničia, propagovať uvedomelý postoj k životnému prostrediu, ako aj samotný med a včelárske produkty. V rámci workshopu boli načrtnuté nové smery činnosti, ktoré posilňujú odvetvie včelársva a akceptovanie miestneho medu, ako dôležitého prvku bradnu daného územia. Rad prezentácií otvorila prednáška odborníka z Údolia liečivých rastlín Andrása Ugrayho pod názvom „Bylinky vo včelárstve”. Po ňom nasledovali zaujímavé témy, ako napr. „Ochrana a zachovávanie včelárskych tradícií (Rudolf Moravčík), „Vytvorenie spoločnej trhovej značky” (Péter Nagy), „Príprava projektov infraštruktúry” (Zsolt Török). Prezentované boli aj nové obchodné platformy občianskeho združenia Libertate. Väčšina prednášok odznela v maďarskom jazyku. Pre slovenských hostí bolo zabezpečené tlmočenie. Podujatia sa zúčastnilo 24 osôb, ktorých EZÚS RDV pohostilo občerstvením.