• Dňa 13. marca 2018 (Party Csárda, Halászi, Dunasétány) sa uskutočnilo prípravné podujatie projektu pod názvom „Workshop o spolupráci v oblasti miestnych produktov” s finančnou podporou EZÚS RDV a Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska. Stretnutie otvorila riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová. Dlhodobým cieľom projektu je podpora spolupráce medzi producentmi v záujme posilnenia cezhraničných vzťahov, propagácia miestnych produktov, zvyšovanie ich spotreby – vyzdvihujúc blahodarné účinky na zdravie, rozvoj súvisiaceho cestovného ruchu, resp. vytvorenie spoločnej značky, realizácia podujatí a kampaní, marketingová podpora. Prostredníctvom surovín vypestovaných/produkovaných na cieľovom území a produktov z nich priblížiť malých miestnych producentov k spotrebiteľom, pomáhať im v predaji svojich produktov. Ďalšie úlohy: súdržnosť producentov, organizovanie spoločného fóra, vytvorenie stratégie a akčného plánu, realizácia tréningov, organizovanie študijných ciest, atď. Reč bola aj o novej gastronomickej vlne dnešných dní, ktorá tiež uprednostňuje miestne produkty. Cieľom podujatia je iniciovať nový cezhraničný projekt, ktorý by chcel malého miestneho producenta priblížiť k spotrebiteľom, posilniť spoluprácu producentov pôsobiacich v slovensko-maďarskom pohraničí, propagovať miestne výrobky. Odzneli prednášky, medzi najzaujímavejšie patril príspevok Ferenca Czine, ktorý predstavil Zeleninársku komunitu Dunasziget. Predstavil svoje hospodárstvo, nápady, formu predaja a spoločnú zodpovednosť partnerov. Ďalšie prednášky odzneli na témy: „Fodd Hub“ (Gábor Bindics, Stará tržnica, Bratislava), „Miestny produkt ako súčasť rozvoja cestovného ruchu ” (Zoltán Fűzfa, Združenie Pstruhový kruh, Dunasziget), stránky „háztáji.sk, szolgáltatás.sk, termék.sk”. Workshopu sa zúčastnilo 28 osôb.